Quantcast

Ispitivanje biljnih materijala

Laboratorija za ispitivanje biljnih materijala i njihovih proizvoda Bački Petrovac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje biljnih materijala i njihovih proizvoda vrši sledeće usluge:

Hmelj i proizvodi od hmelja

 • Sadržaj vlage
 • Sadržaj gorkih materija (konduktometrijska vrednost)
 • Sadržaj gorkih materija u hmeljnom ekstraktu
 • Sadržaj alfa- i beta-kiselina (spektrofotometrijski)
 • Sadržaj etarskog ulja
 • Sastav etarskog ulja (gasnohromatografski)

Lekovito, začinsko i aromatično bilje, ekstrakti i etarska ulja

 • Sadržaj etarskog ulja (hidrodestilacija)
 • Sadržaj ukupnog pepela
 • Sadržaj pepela nerastvorljivog u HCl
 • Broj bubrenja
 • Sadržaj ulja (po Soxhlet-u)
 • Sadržaj proteina (metod po Kjeldahl-u)
 • Sadržaj ekstrakta rastvorljivog u alkoholu
 • Sadržaj ekstrakta rastvorljivog u vodi
 • Sadržaj etanola (piknometrijski)
 • Indeks refrakcije
 • pH vrednost
 • Ugao optičke rotacije
 • Relativna gustina na 20°C /20°C
 • Sastav etarskog ulja (gasnohromatografski)
 • Strane primese (gravimetrijski)
 • Sadržaj vlage (gravimetrijski)

Sirak

 • Sadržaj pepela
 • Sadržaj azota (metod po Kjeldahl-u)
 • Sadržaj vlage

Tikva

 • Sadržaj ulja (metod po Soxhlet-u)
 • Sadržaj vlage (gravimetrijski)

Duvan

 • Sadržaj ukupnog azota (metod po Kjeldahl-u)
 • Sadržaj belančevina
 • Sadržaj nikotina (spektrofotometrijski)
 • Sadržaj ukupnih šećera
  • Sadržaj redukcionih materija (metod po Bertrand-u)
  • Sadržaj ukupnih šećera i redukcionih materija
 • pH vrednost
 • Sadržaj pepela
 • Sadržaj vlage (gravimetrijski)
 • Organoleptička ocena
 • Određivanje dužine, širine i debljine lista

Laboratorijske usluge za neakreditovane analize

 • Sadržaj tanina
 • Sadržaj vlakna u konoplji
 • Sadržaj celuloze
 • Sadržaj skroba
 • Sadržaj ukupnih karotenoida
 • Sadržaj ukupnih fenolnih jedinjenja
 • Sadržaj ukupnih polifenola
 • Sadržaj vitamina C
 • Sadržaj fosfora