Quantcast

Laboratorijske analize
Tel.: 021 / 4898 - 464
Fax: 021 / 4898 - 455

Adresa:
Laboratorija za zemljište i agroekologiju
Maksima Gorkog 30
21000 Novi Sad

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta:

PDF

Analize zemljišta:

  • izrada namenskih pedoloških karata i studija
  • izrada informacionog sistema o zemljištu
  • ostali projekti, studije i elaborati iz oblasti ispitivanja zemljišta
  • osnovni parametri plodnosti zemljišta sa preporukom za đubrenje
  • elementarni sastav zemljišta: makroelementi Ca, Mg, K, Na, Fe; mikroelementi Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B; teški metali Pb, Cd, Ni, Cr, As, Hg
  • organski zagađivači zemljišta (ostaci pesticida i njihovih metabolita, PAH-ovi, PCB, BTEX, ugljovodonici)
  • fizičke osobine zemljišta.

Analize đubriva (mineralnih i organskih)

Analiza kvaliteta propisanog srpskim standardima (SRPS): analize sadržaja biogenih elemenata, granulometrijskog sastava, mehaničke čvrstoće, sadržaja vlage, analiza sadržaja štetnih materija u đubrivima. Laboratorija je ovlašćena za registraciju đubriva i ispitivanje biološke vrednosti đubriva.

Osim standardnih analiza izvode se i analize prema posebnom zahtevu naručioca (sadržaj mikroelemenata i teških metala).

Analize pesticida (hromatografija)

Ispitivanje kvaliteta sredstava za zaštitu bilja, što uključuje određivanje sadržaja aktivne materije i proveru ispravnosti ostalih fizičko-hemijskih osobina formulacija.

Vrhunska opremljenost omogućava ispitivanja ostataka atrazina i drugih pesticida i njihovih metabolita u zemljištu sa ciljem utvrđivanja njihovog sadržaja i davanja ocene o mogućnosti gajenja željene biljne vrste.

Laboratorija vrši i uslužne analize za utvrđivanje prisustva pesticida u životnoj sredini: zemljištu, biljkama i vodi, kao i prisustvo drugih organskih zagađivača u zemljištu (PAHs, PCBs, BTEX, ukupni ugljovodonici, alifatični i aromatični ugljovodonici).

Laboratorija sprovodi i ispitivanje masnokiselinskog sastava ulja kao i ispitivanje kvaliteta biodizela.

Analize biljnog materijala

Analiza sadržaja: proteina, ulja, celuloze, pepela. Elementalni sastav: ukupni azot, fosfor i kalijum, sadržaj makro i mikroelemenata i teških metala. Analiza masno-kiselinskog sastava ulja, trans-izomera masnih kiselina, sadržaj slobodnih masnih kiselina u ulju. Ostaci pesticida u biljnom materijalu (organohlorna, organofosfatna grupa jedinjenja, ditiokarbamati).

Analize vode za navodnjavanje

Suvi ostatak, EC, pH, sadržaj: CO32-, HCO3-, SO42-, NO3-, sadržaj hlorida po Mohr-u, sadržaj:
Ca, Mg, K, Na, koeficijent adsorbcije Na-SAR, sadržaj mikroelemenata i teških metala.

Tumačenjem rezultata daje se preporuka o kvalitetu i pogodnosti vode za navodnjavanje.