Quantcast

NS seme » Krmno bilje

Maloprodajne cene semena krmnog bilja za 2017. godinu

Biljna vrsta Pakovanje (kg) Maloprodajna cena - (sa PDV-om)
(din/kg)
Lucerka 1/1 650,oo din.
Lucerka 10/1
50/1
640,oo din.
Lucerka - pilirano seme 1/1 550,oo din.
Crvena detelina 1/1 575,oo din.
Crvena detelina 10/1
50/1
565,oo din.
Jari grašak (NS JUNIOR) 25/1 85,oo din.
Jari grašak (DUKAT, PARTNER) 25/1 75,oo din.
Jara grahorica (NOVI BEOGRAD) 25/1 110,oo din.
Sudanska trava (SAVA) 5/1 110,oo din.
Krmni sirak (TITAN) 5/1 110,oo din.
Krmni sirak (SILOKING) 5/1 450,oo din.
Krmni sirak (SILOKING + CONCEP III) 5/1 550,oo din.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Stanje zaliha u maloprodaji se konstantno menja, te Vas molimo da nas kontaktirate na 021/4898-289 i 021/4898-280
Sledeći proizvodi se trenutno nalaze na zalihama:
(stanje lagera se dnevno ažurira)


Crvena detelina
Una (KG)

Grahorica
Novi Beograd (KG)

Krmni sirak
Siloking (KG)
Titan (KOM)

Lucerka
Banat VS (KG)
Banat VS (KOM)
Nijagaara (KOM)
NS Banat ZMS II (KG)
NS Jelena (KG)
NS Mediana ZMS V (KG)
NS Mediana ZMS V (KOM)
NS Medija (KG)

Stočni grašak
Dukat (KG)
NS Junior (KG)
NS Mraz (KG)
Partner (KG)

Stočni kelj
Perast (KOM)

Trava
Sava (KOM)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Crvena detelina
Una (KG)

Grahorica
Novi Beograd (KG)

Krmni sirak
Siloking (KG)
Titan (KOM)

Lucerka
Banat VS (KG)
Banat VS (KOM)
NS Banat ZMS II (KG)
NS Jelena (KG)
NS Mediana ZMS V (KOM)
NS Medija (KG)

Stočni grašak
NS Junior (KG)
Partner (KG)

Stočni kelj
Perast (KOM)

Trava
Sava (KOM)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Lucerka

NS seme - NS Jelena

  Max prinos: 25 t/ha

  Opis sorte
 • NS Jelena je najnovija NS sorta lucerke, odlikuje se brzim porastom posle kosidbe.
 • Rano stasna je sorta, visokih prinosa suve materije (20-25 t/ha).
 • Namenjena za gajenje na lakšim i srednje teškim zemljištima, tolerantna na sušu.
 • Optimalan broj otkosa u godini je 5-6.
 • Namenjena je za intenzivan sistem iskorišćavanja.
 • Sorta stabilnih prinosa odličnog kvaliteta (20-22% proteina u momentu kosidbe).
NS seme - NS Banat ZMS II

Max prinos: 25 t/ha

Opis sorte
 • Rana sorta, tolerantna na sušu, namenjena za intenzivno korišćenje (5-6 otkosa).
 • Na kvalitetnim zemljištima ostvaruje visok prinos (85-100 t/ha zelene krme i preko 20 t/ha sena) i dobar kvalitet (21% sirovih proteina).
 • Adaptabilna je i stabilna sorta, najrasprostranjenija u Srbiji.
NS seme - Banat VS

Max prinos: 25 t/ha

Opis sorte
 • Sorta visokih prinosa zelene krme (85-100 t/ha) i sena (18-20 t/ha) u proizvodnim uslovima,
  tolerantna prema intenzivnom načinu iskorišćavanja, odličnog kvaliteta (21% proteina u senu).
 • Povećanog je nivoa tolerantnosti prema suši, niskim temperaturama i poleganju.
 • Rana je sorta, brzog inicijalnog porasta posle košenja.
 • Izuzetno je prinosna na lakšim i srednje teškim zemljištima.
NS seme - NS Mediana ZMS-V

Max prinos: 25 t/ha

Opis sorte
 • Sorta koja se odlikuje dobrim proizvodnim osobinama na težim, hidromorfnim zemljištima
  (Centralna Srbija, BiH): visok prinos biomase (80-100 t/ha zelene krme, sena 15-20 t/ha),
  dobar kvalitet (22% proteina).
 • Adaptabilna je sorta, visokih prinosa u različitim proizvodnim uslovima.
NS seme - NS Medija

Max prinos: 22 t/ha

Opis sorte
 • Nova sorta lucerke, namenjena za granične rejone gajenja lucerke u Srbiji i BiH (teža hidromorfna
  zemljišta, neutralne do slabo kisele reakcije).
 • Srednje rana sorta, otporna na poleganje i tolerantna prema suši.
 • Sorta stabilnih i visokih prinosa (prinosi sena 15-20 t/ha) odličnog kvaliteta (22% proteina u senu).

Crvena detelina

NS seme - Una

Max prinos: 19 t/ha

Opis sorte
 • Srednje rana sorta crvene deteline, pogodna je za gajenje u travno-detelinskim smešama na manje plodnim, vlažnijim i kiselijim zemljištima (Centralna Srbija, BiH).
 • Dobra granatost i lisnatost uslovljava visok prinos i kvalitet krme.
 • Maksimalan prinos zelene mase (70-95 t/ha), odnosno sena (15-17 t/ha) postiže u drugoj godini života iz 3-4 otkosa, dok treće godine života iz dva otkosa ostvaruje ukupan prinos zelene mase na nivou prve godine.
 • Odličnog je kvaliteta, udeo lišća u prinosu početkom cvetanja iznosi i do 55% (18,5% proteina u senu).

Jari proteinski grašak

NS seme - Partner

Max prinos: 6 t/ha

Opis sorte
 • Nova sorta jarog proteinskog graška za proizvodnju zrna.
 • Dužina vegetacije je 80-85 dana.
 • Sorta graška minimalnog poleganja, visine stabla 50-70 cm, afila tipa lista i bele boje cveta.
 • Prinos zrna u proizvodnim uslovima je 4,5-5,5 t/ha sa 25% sirovih proteina.
 • Sadržaj antinutritivnih materija je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.
NS seme - Dukat

Max prinos: 6,5 t/ha

Opis sorte
 • Intenzivna srednje rana sorta jarog stočnog graška, tolerantan prema poleganju i ujednačenog
  sazrevanja.
 • Namenjen je proizvodnji suvog zrna i ima potencijal rodnosti do 6,5 t/ha.
 • Sadržaj proteina u zrnu je 25%.
 • Mahune su grupisane u vršnom delu stabla, što doprinosi ujednačenom sazrevanju, lakšoj žetvi i
  smanjenju gubitaka.
 • Sadržaj antinutritivnih materija je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.

Jari grašak za kombinovano iskorišćavanje

NS seme - NS Junior

Max prinos: 50 t/ha

Opis sorte
 • Sorta jarog graška namenjena za kombinovano korišćenje – kao kabasta stočna hrana (krma) i zrno.
 • Odlikuje se visokim genetičkim potencijalom: prinos zelene krme 30-50 t/ha i zrna 2,5-5,0 t/ha.
 • Sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji krme je 19-21%, a u zrnu 28%.
 • Sadržaj antinutritivnih materija u zrnu je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.
 • Najrasprostranjenija je sorta jarog graška u proizvodnji.

Jara grahorica

NS seme - Novi Beograd
 • sorta je stvorena pedigre metodom selekcije iz hibridne populacije
 • odlikuje se dugačkim i nežnim stablom visine između 100 i 120 cm i visokim udelom lista u masi biljke u optimalnom vremenu za košenje, što je najčešće u drugoj polovini maja, u doba punog cvetanja i obrazovanja prvih mahuna
 • najčešće se gaji u smeši sa jarim ovsem, sa 100-120 kg/ha grahorice i 30-35 kg/ha ovsa
 • daje visoke prinose od 35- 40 t/ha zelene krme i 7-8 t/ha sena, uz učešće sirovih proteina u suvoj materiji od 21%
 • najraširenija je sorta јаге grahorice u proizvodnji

Ozimi krmni grašak

NS seme - Kosmaj

Max prinos: 65 t/ha

Opis sorte
 • Sorta ozimog krmnog graška, otporna na niske temperarture.
 • Odličan predusev za većinu gajenih biljaka, kvalitetno hranivo u ishrani preživara kao čist usev i u
  smeši sa strninama.
 • Koristi se za zelenišno đubrenje u voćnjacima i vinogradima.
 • Odlikuje se povećanim udelom suve materije u prinosu krme i visinom 150-180 cm.
 • Sorta namenjena za proizvodnju zelene mase, sena, silaže i senaže, u smeši sa ovsem ostvaruje
  prinose do 60 t/ha zelene mase i 8-11 t/ha sena, sa oko 19% sirovih proteina.

Ozimi proteinski grašak

NS seme - NS Mraz

Max prinos: 6,5 t/ha

Opis sorte
 • Prva domaća ozima sorta proteinskog graška za zrno.
 • Vrlo je rana sorta, ujednačenog sazrevanja, žanje se za zrno do polovine juna meseca.
 • Visina stabla je 50-70 cm, poseduje afila tip lista, liske su preobražene u vitice, što je čini veoma
  tolerantnom prema poleganju.
 • Prinos zrna u proizvodnim uslovima kreće se između 4,5 i 6 t/ha.
 • Ne zahteva termičku obradu zrna zbog veoma niskog udela antinutritivnih materija.

Ozima grahorica

NS seme - Neoplanta

Max prinos: 45 t/ha

Opis sorte
 • Sorta nežnog i dugačkog stabla bogatog listom.
 • Prinos zelene krme je 35-45 t/h, a sena 7-9 t/ha.
 • Sadržaj sirovih proteina krme i do 22% suve materije.
 • Najčešće se seje u smeši sa ovsem.
 • Vrlo je otporna na niske temperature.

Stočni kelj

NS seme - Perast

Max prinos: 80 t/ha

Opis sorte
 • Nova sorta ozimog stočnog kelja sa izraženom ranostasnošću i visokim potencijalom za prinos
  zelene krme.
 • Koristi se za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja, a naročito preživara.
 • Otporna je na niske temperature i većinu bolesti.
 • Odlikuje se sočnim i krupnim listom.
 • Prinos zelene krme je 50-80 t/ha u zavisnosti od roka setve.

Sudanska trava

NS seme - Sava

Max prinos: 100 t/ha

Opis sorte
 • Nova sorta sudanske trave.
 • Iz četiri otkosa ostvaruje visok prinos: zelene krme do 100 t/ha i sena 20 t/ha, odličnog kvaliteta.
 • Odlikuje se veoma brzim početnim porastom, dobro bokori, a posle kosidbe brzo regeneriše.
 • Otporna je na ekonomski značajnije bolesti.

Krmni sirak

NS seme - Titan

Max prinos: 100 t/ha

Opis sorte
 • Nova sorta krmnog sirka nastala ukrštanjem linija krmnog sirka i sudanske trave.
 • Višeotkosna je sorta (do tri otkosa), visokog genetskog potencijala za prinos krme, preko 100 t/ha u
  uslovima suvog ratarenja.
 • Kosi se kada su biljke visine 1,0-1,5 m.
 • Odlikuje se brzim početnim porastom, odličnim bokorenjem i dobrom regeneracijom nakon
  kosidbe.
NS seme - Siloking

Max prinos: preko 100 t/ha

Opis hibrida
 • Hibrid sirka šećerca, duge vegetacije i visokih prinosa zelene krme i silaže, pogodan za kasnu
  kosidbu i siliranje.
 • Otporan je na ekonomski značajnije bolesti.
 • Stabljika ostaje sočna do kraja vegetacije, te je odlična sirovina za spravljanje silomase u
  biodigestorima za proizvodnju biogasa.