Page 3 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 3

Katalóg Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Vám poskytuje
       najnevyhnutnejšie informácie o charakteristikách odrôd a hybridov, ich
       potenciále výnosu a kvality, ako aj o spôsobe, ako čo najlepšie tento
       potenciál využiť. Zároveň Vám poskytuje informácie, ako najlepšie zís-
       kať odborné rady pre svoju výrobu.


       Odborníci Inštitútu sú k dispozícii 365 dní v roku nielen poľnohospo-
       dárom, ale aj technológom, skladníkom, mlynárom, dobytkárom a všet-
       kým, ktorí pestujú, spracúvajú zrno alebo iné rastlinné časti, ktoré sú
       predmetom výroby. Do katalógu sa nezmestia všetky informácie, ktoré
       výrobcov zaujímajú. Práve preto odborníci Inštitútu každý rok organizu-
       jú početné prednášky, tribúny a rôzne stretnutia s výrobcami. Pri týchto
       stretnutiach sa získavajú podrobné informácie, ktoré sú Vám potrebné.
       K dispozícii sú Vám aj naši promotéri – predstavitelia Inštitútu v teréne,
       pre ktorých je informovanie výrobcov základnou úlohou. Rýchly prietok
       informácii z Inštitútu k Vám a naopak umožňuje efektívne vyriešenie
       každého problému. Za informáciami o NS odrodách a NS hybridoch
       stoja moderné laboratórie ako aj početní odborníci rôznych profilov
       (šľachtitelia, osivári, odborníci pre ochranu rastlín, agrotechnici a mno-
       hí druhí). Tu patria aj odborníci – profesori z Poľnohospodárskej fakul-
       ty v Novom Sade, ktorí spoločne s vedcami Inštitútu vytvárajú techno-
       lógie pestovania, ktoré sú prispôsobené nielen podmienkam v Srbsku,
       ale aj všetkým štátom, v ktorých sa NS odrody a hybridy pestujú.

       V tomto roku Inštitút oslavuje 79. výročie založenia. Odvtedy až dodnes
       bol Inštitút v úzkom spojení s poľnohospodárskymi výrobcami, aby vy-
       tváral a pracoval predovšetkým pre ich dobro a úžitok, ako aj za dobro
       celého štátu. Inštitút je integrovaný vo svetových tokoch vedy v obalti
       biotechniky. Šlachtitelia zamestnaní na Inštitúte využívajú genetické
       zdroje a uplatňujú najmodernejšie metódy vo vedeckej práci po vzore
       na ostatné svetové inštitúcie z tejto oblasti. Preto sú inštitútske odro-
       dy a hybridy v každom prípade rovnocennými sortimentu odrôd a hyb-
       ridov konkurencie, dokonca podľa mnohých vlastností aj značne nad-
       radené. Otvorením spracovateľského centra v roku 2012 boli vytvorené
       podmienky, aby NS seme bolo aj v technicko-technologickom zmysle
       na úrovni kvality svetových brandov. O kvalite NS semena sa môžete
       sami ľahko presvedčiť.


       Ale nezabudnite, kúpou NS semena získavate aj kompletnú odbornú
       podporu a pomoc.


                                                          1
   1   2   3   4   5   6   7   8