Quantcast
NS seme

NS seme » Saveti stručnjaka

Orion – sorta kupusa namenjena za svežu potrošnju i kišeljenje

kupus ORION-001Sorta kupusa Orion namenjena je pre svega za kišeljenje i svežu letnju potrošnju. Zbog sadržaja šećera od preko 5%, kupus Orion se može kiseliti u svim oblicima: narendan, posebno cele glavice ili samo pojedinačni listovi. Zajedničko za sve oblike kišeljenja je kratko vreme koje je potrebno da se kupus Orion ukiseli. Ovome doprinose tanki i sočni listovi, te sadržaj šećera.

Listovi glavice Oriona, kao i presek glavice, sadrže blagu nijansu crvene boje – antocijan. Pošto je sadržaj antocijana u Orionu manji, rasol kiselog kupusa i sam kiseli kupus ne poprimaju crvenkastu nijansu, već su boje kao i ukišeljeni beli kupusi. Lisna nervatura je slabo izražena, a glavni nerv je tanak i uzak. Glavica je blago spljošteno-ovalnog oblika, na preseku belo crvenkaste boje, nežnih unutrašnjih listova, dobrog ukusa i kvaliteta. Zbog toga naglašavamo da proizvođači kupusa mogu sortu Orion da proizvode za namenu kišeljenja.

Orion ima dužinu vegetacije 85-95 dana (rasađivanje-tehnološka zrelost). Dalje…

Traženi žutozeleni pasulji – rodni i ukusni

SREMACSremac je pasulj krupnih listova, srednje bujnog stabla. U nedozrelom stanju mahuna je svetlo-zelene boje, ovalno-pljosnata i prava. Zrela mahuna je slamnato-žuta i ne puca.

Zrno je u tipu kulaša, zelenkasto-sivkaste boje, valjkastog do elipsastog zrna. Masa 1.000 zrna iznosi 350-400 g. Izuzetno je kratke vegetacije, 65-70 dana od nicanja do zrelosti, te tako izbegne vrućinu i suše krajem jula i početkom avgusta. Tolerantniji je na bakterioze od mnogih drugih sorti, ali ga treba preventivno tretirati bakrom u fazi razvoja tri prava lista.

Prinos mu je preko 2 t/ha u suvom ratarenju, a preko 3 t/ha kada se gaji u navodnjavanju. Stabilan je posmatrano po godinama, ali i po reonima gajenja. Posebno se preporučuje za Banat, Homolje i Južnu Srbiju. Dobre rezultate je ostvario i u Bosni i Slavoniji. Dalje…

NS sortiment krmnog bilja za prolećnu setvu 2016. godine

NS lucerkaZnačajan doprinos u proizvodnji kvalitetne i raznovrsne stočne hrane u Republici Srbiji, naročito kada je u pitanju oranično krmno bilje, pripada Odeljenju za krmno bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Dosadašnjim naučno-istraživačkim radom na 13 biljnih vrsta priznato je ukupno 78 sorti u zemlji i 26 u inostranstvu. Najznačajnije krmne biljke koje se gaje na oranicama Srbije su: lucerka, crvena detelina, stočni grašak, grahorica, krmni sirak i sudanska trava. Površine na kojima se gaje oranične krmne biljke procenjuju se na oko 300 000 ha, što predstavlja oko 8% obradivog zemljišta Srbije.

Dominantan način iskorišćavanja krmnih biljaka je proizvodnja kabaste stočne hrane (zelena krma, seno, senaža i silaža) sa izuzetkom proteinskog graška koji se koristi za proizvodnju zrna. Osim direktne koristi za proizvodnju stočne hrane, gajenje NS sorti krmnog bilja pozitivno utiče na veći broj činilaca poljoprivredne proizvodnje. Dalje…

Setva konzumnog graška

setva Tamisa u Institutu-002Grašak je proteinska povrtarska vrsta koja rano napušta parcelu i obogaćuje je azotom. Koristi se u industriji, za zamrzavanje i toplu preradu.

Na proizvodnju, odnosno postizanje visokog prinosa zrna dobrog kvaliteta, pored kvalitetne sorte dobrih semenskih kvaliteta, veliki uticaj imaju agroekološki uslovi, kao i agrotehničke mere. Kratka vegetacija, srazmerno laka proizvodnja, dobar ukus, kao i visoka hranidbena vrednost zrna podstiču visoku proizvodnju i potrošnju graška.

Za proizvodnju konzumnog graška najpogodnija je kontinentalna klima sa prohladnim i vlažnim prolećem. Uspešna proizvodnja graška zahteva duboko jesenje oranje na 30-35 cm. Pred kraj zime treba izvršiti predsetvenu pripremu zemljišta. Predsetvena priprema ima za cilj da se zatvori zimska brazda, izvrši ravnanje zemljišta, uništi prezimeli korov i da se stvori dobar setveni sloj. Dalje…

Kvalitet i prinos nove sorte paradajza Dunavski rubin

Dunavski rubin 2U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, stvorena je sorte paradajza koja pored visokog prinosa ima i odličan kvalitet ploda. Sinonim kvaliteta i prijatnog ukusa ploda paradajza je sorta Novosadski jabučar, koja se u prerađivačkoj industriji koristi kao poboljšivač kvaliteta prerađevina od paradajza. U oplemenjivanju i selekciji paradajza sebi smo dali zadatak da napravimo sortu koja će imati vrhunski kvalitet ploda, te visok i stabilan prinos. Rezultat dugogodišnjeg rada je novopriznata sorta pod imenom Dunavski rubin.

Dunavski rubin je indeterminantna (visoka) sorta, dužine vegetacije oko 127 dana. Plodovi su okrugli do okruglo spljošteni, krupni, prosečne mase ploda oko 180 g. Plod je crvene boje, ne puca i nema zelenu kragnu oko drške ploda. Namenjen je za proizvodnju uz oslonac na jedno ili dva stabla. Dalje…

Prolećna setva strnih žita

NS DunavPoštovani proizvođači,

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio sertifikovano visokokvalitetno seme jarih strnih žita koje se nalazi u Distributivnom centru na Rimskim šančevima. Nepovoljni klimatski uslovi tokom jesenje setve 2015, ali i slabije nicanje i ukorenjavanje useva, uticali su na povećano interesovanje za ovim biljnim vrstama. Imajući to u vidu, želeli smo da vam ponudimo određene količine semena na vreme, kako biste blagovremeno planirali i organizovali sve aktivnosti za prolećnu setvu 2016. U ponudi se nalazi seme ozimo-jare sorte pšenice Nataša, jarog pivskog ječma NS Marko i jarog ovsa Dunav. Obezbedili smo i netretirano seme jarog ovsa Dunav za organske proizvođače. Na osnovu karakteristika biljne vrste, sorte i semenskog kvaliteta, preporučujemo sledeće setvene norme: Dalje…

Proizvodnja industrijske konoplje

Industrijska konoplja sorta Helena
Industrijska konoplja sorta Helena

Tehnologija proizvodnje industrijske konoplje mora biti prilagođena svrsi gajenja, sorti i dostupnoj mehanizaciji.

Osnovni razlog gajenja konoplje mogu biti: biomasa (odnosno celokupna biljka koja se koristi za proizvodnju vlakna odnosno pozdera), cvet i list (kao sirovina za farmaceutsku i kozmetičku industriju) i zrno (koje se koristi prvenstveno za dobijanje konzumnog ulja). Ukoliko se konoplja gaji radi cveta ili zrna, nakon žetve ostaje stablo kao sporedni proizvod koje takođe može da se iskoristi.

Opisana tehnologija se odnosi na gajenje jednodome sorte Helena.

Konoplja u plodoredu

Usled proizvodnje na relativno malim površinama, konoplja se po pravilu ne gaji u specifičnim konopljarskim plodoredima. To je biljna vrsta koja podnosi češće vraćanje na istu parcelu, odnosno uz upotrebu stajnjaka može se gajiti i u monokulturi dve do tri godine bez značajnijeg smanjenja prinosa. Dalje…

Ozimi stočni grašak – jeftina i kvalitetna stočna hrana

Grasak 2Ozime krmne mahunarke, pre svega ozimi krmni grašak i ozima grahorica, predstavljaju jedan od najjeftinijih, najkvalitetnijih i najisplativijih vidova proizvodnje kabaste stočne hrane na oranicama u različitim agroekološkim uslovima. Koriste se isključivo u obliku krme, najčešće za spravljanje visoko kvalitetne senaže. Stočni grašak predstavlja visokovrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija domaćih životinja, jer poseduje kvalitetan hemijski sastav suve materije krme, odnosno visok sadržaj sirovih proteina i kalcijuma, dok je udeo sirove celuloze vrlo sličan lucerki. Razlike u fizičko-hemijskom kvalitetu senaže lucerke s jedne strane, i krmnog graška ili grahorice s druge strane su minimalne, što je od velikog značaja za ujednačenost obroka i izbegavanje stresa kod životinja. S tim u vezi naša preporuka je da se osim uobičajene proizvodnje sena višegodišnjih leguminoza, na oko 20% površina namenjenih za proizvodnju kabaste stočne hrane, organizuje kontinuirana proizvodnja međusezonskih krmnih useva, pre svega ozimog stočnog graška. Dalje…

Uljanu repicu što pre posejati

setva_pšeniceOptimalni rok za setvu uljane repice ističe 20. septembra, te je vrlo važno iskoristiti povoljne vremenske prilike i što pre završiti setvu.

„Svako kašnjenje sa setvom povećava rizik nedovoljnog razvića biljke u jesenjem periodu. Tako loše pripremljena za fazu zimskog mirovanja, “neiskaljena” biljka je podložnija izmrzavanju. Zato je u ovom momentu najvažnije uljanu repicu što pre posejati. Ako  vremenski uslovi dozvole, onda nakon setve treba izvršiti i valjanje da bi se omogućio bolji kontakt izuzetno sitnog semena i zemljišta“, kaže dr Ana Marjanović Jeromela, šef odseka za uljanu repicu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Uljanu repicu treba sejati plitko, na dubini 2-3 cm, a red od reda minimum 25 cm, u zemljište koje je dobro pripremljeno i sitnomrvičaste strukture. Za ovu biljku u potpunosti važi agronomska uzrečica “tvrda postelja i mek pokrivač”.  Dalje…

Letnje – jesenji rok setve lucerke

Grasak 1Prednosti i nedostaci zasnivanja lucerišta u letnje – jesenjoj setvi

Način zasnivanja lucerišta je od velikog značaja za postizanje visokih prinosa lucerke u godinama iskorišćavanja. Period eksploatacije lucerišta u mnogome zavisi od kvalitetnog zasnivanja useva. Razlozi slabog zasnivanja lucerišta u letnjem roku mogu biti:  slaba priprema zemljišta, setva na veću dubinu, nepovoljna vlažnost zemljišta (suša), mrazevi, bolesti, insekti, konkurencija za svetlost i hranu s korovskim vrstama, oštećenje od herbicida i insekticida i slabo seme. Neuspesi u zasnivanju izazivaju gubitke usled troškova pripreme zemljišta, setve naknadnog useva i niskih prinosa i kvaliteta sena.

Letnji rok setve lucerke ima značajne prednosti u odnosu na setvu u proleće. Setvom u avgustu i uspešnim zasnivanjem se u narednoj godini omogućava puno iskorišćavanje lucerišta (4-5 otkosa godišnje). Dalje…