Quantcast

Biografija » Zoran Jerković
Dr Zoran J. Jerković (1960, Novi Sad), naučni savetnik za naučnu oblast Fitopatologija i oplemenjivanje biljaka. Radni odnos zasnovao je 1983. kao asistent pripravnik. Magistrirao je 1988. a doktorirao 1992. Za naučnog saradnika izabran je 1994, višeg naučnog saradnika 1999, a naučnog savetnika 2004. godine. Koautor je 31 sorte ozime pšenice. Objavio je 167 radova od toga samostalno ili kao prvi autor 92 rada.
Zoran Jerković