Quantcast

Biografija » Novica Mladenov
Dr Novica V. Mladenov (1954, Zaječar), naučni savetnik za naučnu oblast Oplemenjivanje biljaka. Radni odnos u Institutu zasnovao je 1994. kao istraživač-saradnik. Magistrirao je 1992. a doktorirao 1996. Za naučnog saradnika izabran 1997, višeg naučnog saradnika 1999. i naučnog savetnika 2002. Kao prvi autor je stvorio 23 sorte ozime pšenice a koautor je 14 sorti, od kojih su pet pre dolaska u Institut. Šest sorti je priznato u inostranstvu. Ukupno je objavio 288 radova, a samostalno ili kao prvi autor 78 radova.
Novica Mladenov