Quantcast

Reference » Aleksandra Savić

Rad u međunarodnom časopisu / Journal Article (SCI)

  1. Savić A., Petrović G., Milošević M., Nikolić Z., Stojanović A., Gvozdanović-Varga J., Todorović V., Vasić M. (2014): Morpho-chemical characterization of dry and snap bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces collected on Fruška gora Mt.Genetika, 46 (1), 303-313.

Rad u domaćem časopisu / Journal Article

  1. Živanov, D., Jevtić, R., Mikić, A., Franeta, F., Medić-Pap, S., Maširević, S., Savić, A. (2014): Istorijat, oplemenjivanje, tehnologija gajenja i najvažnije štetočine i bolesti u usevu stočnog graška. Biljni lekar, ISSN 0354-6160

Radovi u celini na međunarodnom skupu / International Conference Papers

  1. Milošević M., Vasić M., Savić A., Gvozdanović-Varga J., Petrović A., Nikolić Z., Červenski J., Mikić A., Terzić S. (2013): Lokalne sorte iz bašta Fruške gore.Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti i održivosti životne sredine EEES2012/EKOR2012, Zbornik radova (elektronski izvor), Subotica, 14.decembar, 2012., 151-156.
  2. Ćota J., Gvozdanović-Varga J., Hadžić A., Petrović A., Saraić E., Savić A., Ćota J. (2013): Yield and mineral compositon of two new onion varieties from Bosnia and Herzegovina. Proceedings of IV International Symposium „Agrosym 2013", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October 2013, 32.
  3. Červenski J., Savić A., Petrović A., Maksimović L., Takač A., Popović V., Glogovac S. (2013): Possibility of Exploiting of Serbian Local Varieties nad Landraces of Cabbages (Brassica oleracea var. capitata L.): Case of „Futoški Cabbage" from Futog region.Proceedeings of the 6th International Symposium on Brassica and 18th Crucifier Genetic Workshop, Acta Horticulturae,1005, Italy, 127-133.

Radovi u celini na domaćem skupu / Conference Papers

  1. Červenski J., Adamović D., Sikora V., Vasić M., Gvozdanović-Varga J., Berenki J., Maksimović L., Đalović I., Terzić S., Popović V., Vasić R., Petrović A., Savić A. (2013): Seme i proizvodi iz organske proizvodnje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik referata, 47. Savetovanje agronoma Srbije, Zlatibor. 03.02-09.02.2013,93-103.
  2. Vasić M., Milošević M., Savić A., Petrović A., Nikolić Z., Terzić S., Gvozdanović-Varga J., Sikora V., Adamović D., Červenski J., Maksimović L., Đalović I., Popović V. (2013): Očuvanje agrobiodiverziteta kao šansa za održivi i ruralni razvoj. Zbornik referata, 47. Savetovanje agronoma Srbije, Zlatibor. 03.02-09.02.2013, 105-115.
  3. Gvozdanović-Varga J., Vasić M., Červenski J., Petrović A., Terzić S., Savić A. (2013): Raznovrsnost roda Allium i mogućnost korišćenja u organskoj proizvodnji. Zbornik referata, 47. Savetovanje agronoma Srbije, Zlatibor. 03.02-09.02.2013, 117-128.
  4. Popović V., Lečić N., Skora V., Đekić V., Dozet G., Savić A., Petrović A. (2013): Produktivnost i kvalitete NS soje u organskom sistemu gajenja. Zbornik radova XVIII Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 20, Kragujevac, 15-16.03. 2013, 237-241.

Teze / Theses

  1. Savić A. (2010): Aktivnost i izoforme katalaze kod dijapauzirajućih i nedijapauzirajućih gusenica gusenica Ostrinia nubilalis, Diplomski-Master rad, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.