Quantcast

Biografija » Gordana Petrović
Mr Gordana Petrović, istraživač saradnik, radni odnos u Institutu zasnovala je 2011. godine kao saradnik na ispitivanju kvaliteta biljnih proizvoda. Magistarski rad iz naučne oblasti genetika i oplemenjivanje biljaka odbranila je 2003. godine, a 2012. godine izabrana je u zvanje istraživača saradnika. U svom radu kao autor i koautor objavila je ukupno 18 radova.
Gordana Petrović