Quantcast

Biografija » Dušica Jovičić
Dr Dušica Jovičić istraživač saradnik, radni odnos u Institutu zasnovala je 2008. godine kao saradnik na ispitivanju kvaliteta semena. Master rad iz oblasti semenarstva odbranila je 2008, a 2010. godine izabrana je u zvanje istraživača saradnika. U svom radu kao autor i koautor objavila je ukupno 27 radova.
Dušica Jovičić