Quantcast

Biografija » Tijana Zeremski
Dr Tijana Zeremski, naučni saradnik. Diplomirala je 1999. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsek hemija, smer diplomirani hemičar. Bila je angažovana u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije tokom 2000. i 2001. godine, nakon čega stupa u radni odnos. Magistrirala je 2005. godine, a doktorirala 2011. godine. Kao autor i koautor objavila je preko 100 naučnih radova. Učesnik je na velikom broju projekata Ministarstva nauke Republike Srbije. Njena uža naučna oblast je kontaminacija zemljišta organskim i neorganskim zagađujućim supstancama.
Tijana Zeremski