Quantcast

Biografija » Jordana Ninkov
Dr Jordana Ninkov, naučni saradnik. Diplomirala je 1997. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer diplomirani biolog. Zaposlena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo od 1998. godine u Laboratoriji za zemljište i agroekologiju. Magistrirala je 2003, a doktorirala 2010. godine. Kao autor i koautor objavila je preko 100 naučnih radova i saopštenja. Učesnik je na više desetina naučnih projekata u saradnji sa privrednim i državnim subjektima. Njena uža naučna oblast je problematika teških metala u zemljištu. Bila je tehnički rukovodilac Laboratorije za zemljište i agroekologiju u periodu od 2008. do 2010. godine.
Jordana Ninkov