Quantcast

Biografija » Ivica Đalović
Dr Ivica Đalović, istraživač saradnik. Radni odnos u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu zasnovao je 2009. godine najpre u zvanju istraživača-pripravnika, a potom dve godine kasnije izabran je u zvanje istraživač-saradnik. U svom dosadašnjem naučnoistraživačkom radu, kao autor ili koautor, objavio je više od 130 naučnih radova. Angažovan je na poslovima agrotehnike kukuruza.
Ivica Đalović