Quantcast

Biografija » Svetlana Glogovac
Dipl. inž. – master Svetlana K. Glogovac, rođena Kondić, (1980, Novi Sad), istraživač-saradnik za naučnu oblast Biotehničke nauke. Radni odnos je zasnovala u Odeljenju za povrtarstvo 2007. u zvanju istraživač pripravnik. Master studije je završila 2009. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za genetiku i oplemenjivanje biljaka. U zvanje istraživač‒saradnik izabrana je 2010. a dve godine kasnije počinje sa istraživačkim radom u okviru Odeljenja za biotehnologiju. Kao autor ili koautor objavila je 18 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, među kojima su i saopštenja sa naučnih skupova.
Svetlana Glogovac