Quantcast

NS seme » 45. Savetovanje agronoma Srbije

45. Savetovanje agronoma Srbije

Zlatibor, 30.01.-05.02.2011. godine

Ponedeljak, 31.01.2011.

Program i plan razvoja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u naredne četiri godine Prof.dr Borislav Kobiljski
Klimatske promene u Srbiji: brige i nebrige o njivi Prof dr Dragutin T. Mihailović
Klimatske promene u Srbiji: brige i nebrige o njivi, deo II Dr Branislava Lalić
Agrotehnika strnih žita u uslovima globalne promene klime prof. dr Miroslav Malešević
Sadašnjost i budućnost NS sortimenta pšenice prof. dr Srbislav Denčić
Uticaj padavina u vreme žetve na smanjenje prinosa ozime pšenice dr Novica Mladenov
Klasifikacija NS sorti  pšenice prema kvalitativnim kriterijumima javnih skladišta dr Veselinka Đurić
NS sorte ječma i ovsa odličnog kvaliteta i visokog prinosa prof. dr Novo Pržulj  
Uzroci i posledice jače pojave fuzarioza strnih žita u 2010. godini dr Radivoje Jevtić  
Molekularna evaluacija komponenti prinosa pšenice Ljiljana Brbaklić, master
Parcijalna otpornost genotipova ječma prema prouzrokovaču pepelnice mr Mirjana Telečki  
Varijabilnost toksigenih vrsta roda Fusarium i fuzariotoksina u različitim agroekološkim uslovima uzgajanja kukuruza i pšenice dr Sonja Tančić
Fotografije možete videti na Facebook stranici "NS seme": 45. Seminar agronoma, 31 januar 2011

Utorak, 01.02.2011.

Produktivnost NS hibrida suncokreta u mikro ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2011. godini dr Vladimir Miklič
Primena biotehnoloških istraživanja u oplemenjivanju suncokreta i uljane repice dr Dragana Miladinović
Poboljšavanje kvaliteta ulja novosadskih hibrida suncokreta mr Zvonimir Sakač
Novi konzumni hibridi suncokreta u NS paleti dr Nada Hladni
Ocena stabilnosti prinosa semena i ulja NS genotipova uljane repice dr Ana Marjanović-Jeromela
Ekonomski aspekti proizvodnje suncokreta i uljane repice u Srbiji dr Marija Knežević
Soja u 2010. dr Jegor Miladinović
Prinos i semenski kvalitet soje u zavisnosti od uslova godine dr Vojin Đukić
Soja na drugi način dr Svetlana Balešević-Tubić
Uticaj klimatskih uslova na kvalitet i prinos povrća prof. dr Žarko Ilin
Potrošnja povrća u Srbiji- komparativna analiza prof. dr Branislav Vlahović
Sortiment povrća za setvu u 2011. godini sa aspekta kvaliteta ploda prof. dr Đuro Gvozdenović
Kvalitet semеna stočnog graška (Pisum sativum l.) u zavisnosti od vlažnosti semеna u žetvi i sorte Branko Milošević, master
Optimizacija uslova za određivanje sulfonilurea visoko pritisnom tečnom hromatografijom u formulacijama pesticida Nada Grahovac, master
Primena rizobakterija kao promotora biljnog rasta i biofertilizatora Dragana Bjelić, master
Fotografije možete videti na Facebook stranici "NS seme": 45. Seminar agronoma, 1 februar 2011

Sreda, 02.02.2011.

Multilokacijski ogledi – osnova za procenu vrednosti NS hibrida kukuruza dr Milisav Stojaković
Savremeni pristupi u oplemenjivanju kukuruza dr Goran Bekavac
Crvenilo kukuruza - pola veka posle dr Božana Purar
Zašto nisu postignuti rekordni prinosi kukuruza u 2010. prof. dr Branko Marinković
Kriterijumi za određivanje vremena primene herbicida u kukuruzu dr Goran Malidža  
Novi NS hibridi kukuruza i preporuka za 2011. dr Đorđe Jocković
Doprinos NS – sorti krmnih biljaka većoj proizvodnji stočne hrane dr Vojislav Mihailović
Oplemenjivanje lucerke i crvene deteline na prinos i kvalitet krme dr Slobodan Katić
Oplemenjivanje lucerke i crvene deteline na prinos i kvalitet krme dr Sanja Vasiljević
Sirak i sudanska trava kao krmne i energetske biljke dr Imre Pataki
Specifičnosti u tehnologiji gajenja višegodišnjih leguminoza prof. dr Branko Ćupina
Proizvodnja semena krmnog bilja u 2010. dr Đura Karagić
Šećerna repa – biljka prošlosti ili budućnosti?   mr Živko Ćurčić
Profitabilnost gajenja šećerne repe  prof. dr  Todor Marković
Produktivnost NS sorti šećerne repe u 2010. dr Lazar Kovačev
Entomofauna uljane repice sa posebnim osvrtom na tvrdokrilce (Coleptera) Željko Milovac, master
Karakteristike monogermnih i multigermnih genotipova šećerne repe mr Dario Danojević
Fotografije možete videti na Facebook stranici "NS seme": 45. Seminar agronoma, 2 februar 2011

Petak, 04.02.2011.

Mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije dr Jovica Vasin
Uloga mikroorganizama u adaptaciji poljoprivrednih biljnih vrsta na abiotičke stresove dr Nada Milošević
Rezultati kontrole plodnosti poljoprivrednog obradivog zemljišta na nivou opština AP Vojvodine mr Stanko Milić
Uticaj abiotičkih faktora na klijavost semena mr Dušica Jovičić
Rasprostanjenost populacije Xanthomonas kompleksa prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike u Srbiji mr Maja Ignjatov   
Mesto i uloga alternativnih kultura u ratarskoj proizvodnji prof. dr Janoš Berenji
Sortiment sirka, duvana i organskog semena dr Vladimir Sikora
„STAR“ projekat: Predstavljanje projekta - predmet istraživanja, ciljevi i zadaci  dr Jovica Vasin
„STAR“ projekat: Kontrola plodnosti zemljišta i racionalna primena mineralnih i organskih đubriva u vinogradima mr Stanko Milić
„STAR“ projekat: Biodostupnost bakra u nezagađenom i zagađenom zemljištu mr Tijana Zeremski Škorić
„STAR“ projekat: Dosadašnja istraživanja o sadržaju bakra u zemljištima pod vinogradima AP Vojvodine dr Jordana Ninkov
„STAR“ projekat: Upotreba alata geografskog informacionog sistema (GIS) u poljoprivredi, primeri iz EU Borislav Brunet
Fotografije možete videti na Facebook stranici "NS seme": 45. Seminar agronoma, 4 februar 2011

Fotografije svečane večere i tombole možete videti na Facebook stranici "NS seme": 45. Seminar agronoma, svečana večera i tombola