Quantcast
NS seme

Prepustite opasan otpad stručnjacima – BREM GROUP d.o.o.

06 Brem Group webBREM GROUP d.o.o. je kompanija fokusirana na razvoj i primenu jedinstvenih sopstvenih metoda biološkog tretmana – bioremedijacionih postupaka u cilju in situ ili ex situ eliminacije opasnih supstanci/otpada, koje su uskladištene ili je kontaminirana životna sredina (zemljište, površinske i podzemne vode…).

Stručnjaci i saradnici kompanije BREM GROUP d.o.o. iz kontaminiranog materijala izoluju, selekcionišu i adaptiraju mikroorganizme koji mogu da razgrade zagađujuće supstance, čineći bioremedijaciju primenjivom na skoro sve organske i neke neorganske polutante. Pravilna upotreba ovakvih nepatogenih mikroorganizama omogućava efikasnu degradaciji zagađujućih supstanci i u velikoj meri smanjuje troškove sanacije, uz očuvanje biološke bezbednosti.

BREM GROUP d.o.o. ima dozvolu za tretman raznih vrsta opasnog otpada:

 • Otpadi koji potiču od istraživanja, iskopavanja iz rudnika ili kamenoloma, fizičkog i hemijskog tretmana minerala
 • Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane
 • Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja
 • Otpadi iz tekstilne, krznarske i kožarske industrije
 • Otpadi od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja
 • Otpadi od neorganskih hemijskih procesa
 • Otpadi od organskih hemijskih procesa
 • Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje
 • Otpadi iz fotografske industrije
 • Otpadi iz termičkih procesa
 • Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala
 • Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
 • Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva
 • Otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi
 • Otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine
 • Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu o klasifikaciji otpada
 • Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija)
 • Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji
 • Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije.

NS SEME » Prepustite opasan otpad stručnjacima – BREM GROUP d.o.o.