Quantcast
NS seme

Pregled trećeg dana 48. Savetovanja agronoma Srbije

dr Goran BekavacTreći dan 48. Seminara agronoma započeo je predavanjima o kukuruzu. Dr Goran Bekavac, rukovodilac Odeljenja za kukuruz, predstavio je rad ove kompleksne naučnoistraživačke jedinice. Cilj formiranja Odeljenja bilo je prikupljanje i klasifikacija postojećeg genofonda kukuruza, razvoj sopstvenog oplemenjivačkog programa i uvođenje novih hibrida kukuruza u proizvodnju. Skromni počeci i rad sa lokalnim populacijama, prve posete naših stručnjaka kolegama u Americi, preko prvih introdukovanih materijala i prvih registrovanih hibrida, predstavljali su osnovu na kojoj je izgrađeno današnje Odeljenje za kukuruz. Posvećenost poslu, intenzivna međunarodna saradnja i naglašena originalnost usmerena ka rešavanju problema u proizvodnji, stvorili su renomiranu novosadsku školu oplemenjivanja kukuruza. 

Dr Bekavac je dao preporuku NS hibrida kukuruza za setvu u 2014. godini. U cilju postizanja što većeg profita po jedinici površine, Odeljenje za kukuruz je pripremilo više hibrida koji bi trebalo da zadovolje i najzahtevnije proizvođače. U zavisnosti od tipa proizvodnje, potreba farme odnosno industrije, ali i problema sa kojima se proizvođači susreću (npr. zakorovljenost parcela, crvenilo kukuruza, suša) preporučio je sledećih nekoliko grupa hibrida:

Za kombajniranje u zrnu

NS 205, NS 223

NS 3014, NS 3022

NS 4030, NS 4051, NS 4023, NS 4015, NS 444

NS 5043, NS 5051, NS 5063

Za berbu u klipu

NS 540, NS 640

NS 6030, NS 6010, NS 6102, NS 7020

Zenit, Radan

NS 609 b, NS 620 k

Za silažu

NS 5010, NS 6043, NS 770, Tisa

Tolerantni prema herbicidu Focus Ultra

NS 444 Ultra, NS 640 Ultra

Novi hibridi

NS 2042, NS 5031, NS 5052, NS 5041 Ultra

NS 5120, NS 5083, NS 6130

Svaka od pomenutih grupa hibrida nosi određene specifičnosti koje u različitim uslovima proizvodnje treba da obezbede postizanje vrhunskih rezultata. Izuzetna adaptiranost NS hibrida kukuruza na uslove naših agroekoloških rejona, garancija su stabilnosti proizvodnje i u najnepovoljnijim godinama.

Izuzetno korisna i interesantna predavanja o NS hibridima kukuruza, proizvodnji kukuruza, suzbijanju kukuruznog plamenca, patogena na zrnu kukuruza održali su dr Milisav Stojaković, dipl. inž. – master Ivica Đalović, dipl. inž. – master Filip Franeta i dr Božana Purar, dok je dr Goran Malidža dao praktične savete za uspešnije suzbijanje korova u kukuruzu.

dr Đura KaragicO sortimentu krmnog bilja za predstojeću setvu 2014. godine i uopšte o radu Odeljenja za krmno bilje govorio je dr Đura Karagić. Primarna delatnost Odeljenja za krmno bilje je oplemenjivanje oraničnog krmnog bilja. Najznačajnije krmne biljke koje se gaje na oranicama Srbije su lucerka, crvena detelinа, stočni grašak, grahorica, krmni sirak i sudanska trava. Dosadašnjim oplemenjivačkim radom na 13 biljnih vrsta stvoreno je ukupno 78 sorti krmnih biljaka u zemlji i 26 u inostranstvu. Osim oplemnjivačkog rada, Odeljenje za krmno bilje se bavi ispitivanjem i iznalaženjem adekvatnih tehnoloških rešenja za svaku sortu, kao i organizovanjem semenske proizvodnje. Imajući u vidu  veliki značaj krmnih leguminoza kao pretkulture, odnosno zelenišnog đubriva u plodosmeni i popravci fizičko-hemijskih osobina degradiranih zemljišta, razvoj održivih sistema proizvodnje i organske poljoprivrede skoro je nezamisliv bez njihovog većeg učešća u strukturi setve.

Zahvaljujući svom brzom porastu, krmne biljke su od naročitog značaja u obezbeđivanju sirovine za proizvodnju energije. Kao posebno značajne vrste izdvajaju se: kukuruz, krmni sirak, sudanska trava, lucerka, crvena detelina i ozimi stočni grašak. Odeljenje za krmno bilje je za predstojeću 2014. godinu obezbedilo dovoljne količine kvalitetnog semena najvažnijih i u praksi dokazanih sorti i hibrida oraničnih krmnih biljaka.

Gajenjem novih superiornijih NS sorti i hibrida krmnih biljaka, većih prinosa krme, poboljšanog kvaliteta, dugovečnijih, otpornih na abiotički i biotički stres povećava se produkcija a smanjuje cena koštanja stočne hrane. Da bi genetski potencijal ovih sorti bio maksimalan, potrebno je koristiti deklarisano seme i odgovarajuću tehnologiju gajenja. Uključivanjem krmnih biljaka u strukturu setve smanjuje se ili u potpunosti izostavlja primena mineralnih đubriva i pesticida, što omogućava proizvodnju zdravstveno‒bezbedne stočne hrane. Većim učešćem krmnih biljaka u poljoprivrednoj proizvodnji omogućava se potrebna plodosmena i povećava efikasnost iskorišćavanja mehanizacije i zemljišta. Uvođenjem u proizvodnju krmnih biljaka, a naročito leguminoza, značajno se unapređuje stočarska proizvodnja u najnerazvijenijim rejonima Srbije. Saglasno novim trendovima u proizvodnji energije, korišćenjem biomase za proizvodnju biogasa mogu se preporučiti gotovo sve oranične krmne biljke: krmni sirak, sudanska trava, lucerka, crvena detelina i ozimi stočni grašak.

Na temu prinosa i kvaliteta NS sorti lucerke u zavisnosti od tipa zemljišta govorio je dr Slobodan Katić. O crvenoj detelini kao stočnoj hrani i leku za 21. vek izlaganje je iznela dr Sanja Vasiljević. Profesor sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novod Sada, dr Branko Ćupina, održao je predavanje na temu „Uloga jednogodišnjih krmnih međuuseva u proizvodnji jeftinih sirovih proteina“. Prvu domaću sortu ozimog graška za zrno pod nazivom NS Mraz predstavili su mr Aleksandar Mikić i dr Vojislav Mihailović.

dr Jovica VasinRad Laboratorije za zamljište (LaZA) i rezultate u 2013. godini predstavio je dr Jovica Vasin. Laboratorija za zemljište i agroekologiju predstavlja jednu od jedanaest organizacionih jedinica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Liderska pozicija naše kuće u stvaranju sorti i hibrida različitih biljnih vrsta podržana je i radom Laboratorije čija delatnost u osnovi obuhvata ispitivanje kvaliteta zemljišta, podzemnih voda i voda za navodnjavanje, biljnog materijala, đubriva, formulacija i ostataka pesticida.

Laboratorija svim zainteresovanim korisnicima nudi usluge osnovnih i kompleksnih ispitivanja:

  • zemljišta ‒ fizičke osobine, osnovni parametri plodnosti zemljišta (reakcija, sadržaj humusa i makro- i mikrohranljivih elemenata) sa preporukom za đubrenje, hemijske osobine (adsorbtivni kompleks, zaslanjenost), opasne i štetne materije (ostaci pesticida, teški metali, PAH, PCB)
  • vode za navodnjavanje ‒ ocena kvaliteta vode za navodnjavanje na osnovu analitike reakcije, suvog ostatka, elektroprovodljivosti, anjona, katjona i sadržaja opasnih i štetnih materija
  • pesticida ‒ fizičko-hemijske osobine, registracija pesticida, ostaci pesticida u zemljištu, vodi, biljnom materijalu
  • sredstva za ishranu bilja (đubriva) ‒ fizičko-hemijske analize kvaliteta, registracija đubriva, ispitivanje biološke vrednosti đubriva
  • biljnog materijala ‒ hemijski sastav

dr Jelena MarinkovićPored navedenog, Laboratorija ima značajan doprinos u realizaciji naučnoistraživačkih projekta. Resurse laboratorije čine stručni kadrovi, savremena oprema i prostor. Sve ovo doprinelo je da 2001. godine Laboratorija usaglasi svoje aktivnosti sa zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17025 i postane akreditovana laboratorija za ispitivanje iz oblasti agroekologije i zaštite životne sredine.

Predavanje pod nazivom „DIMBOA u odbrani kukuruza od biotičkog stresa“ održala je dipl. inž. Sanja Mikić, dok je o značaju mikrobiološke aktivnosti i primeni mikrobioloških inokulanata u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji govorila dr Jelena Marinković. Semenarsku asocijaciju Srbije predstavila je dr Svetlana Balešević-Tubić, pomoćnik direktora za semenarstvo.

Poslepodnevni program ispunilo je predstavljanje sledećih sponzora:

  • Syngenta Agro d.o.o.
  • Agromarket d.o.o., Kragujevac
  • Basf Srbija d.o.o., Beograd
  • Nufarm. Linz-Austrija
  • Bayer d.o.o., Beograd
  Facebook photo gallery
NS SEME » Pregled trećeg dana 48. Savetovanja agronoma Srbije