Quantcast
NS seme

Dr Adamović i prof. dr Zeković nagrađeni na 27. međunarodnom Tesla Festu

[emphasis type=”success”]Dr Dušan Adamović iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i prof. dr Zoran Zeković sa Tehnološkog fakulteta nagrađeni na 27. međunarodnom Tesla Festu u Novom Sadu[/emphasis]
IMG_0265U Novom Sadu od 12. do 15. oktobra 2013. godine održan je 27. Tesla Fest – Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva (International festival of innovation, knowledge and creations). Na manifestaciji je učestvovalo 100 inovatora-istraživača sa 350 eksponata, tj. inovacija i pronalazaka. Najviše je prikazano tehničkih pronalazaka, ali je značajan broj obuhvatio pronalaske i inovacije iz oblasti tehnologije proizvodnje i prerade. U izloženim eksponatima sadržano je bogatstvo ideja kojima pronalazači i inovatori prikazuju svoja ostvarenja. Patenti, nove tehnologije i proizvodi pokazuju da dobre ideje pre ili kasnije nađu svoj put ostvarenja. Među njima je zapažen nastup istraživača iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada, koji su prikazali neke od rezultata tekućeg projekta TR31013 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Dr Dušan Adamović iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i prof. dr Zoran Zeković sa Tehnološkog fakulteta, Novi Sad nagrađeni su priznanjem Zlatna plaketa sa likom Nikole Tesle, od strane međunarodnog žirija Tesla Festa, za rezultate na temu „Satureja montana L. (rtanjski čaj) – mogućnosti dobijanja prirodnih proizvoda za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji“, a dr Dušan Adamović i priznanjem Gran pri (pehar), dodeljenim od strane ruske delegacije – Поволжский государственный технологический университет (Министерство образования и науки Российской Федерации) za „Čajni ekstrakt gajene vrste Satureja montana L.“ (Award for cultivated Satureja montana tea extract).

[lead]-izvod iz kataloga-[/lead]

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Tehnološki fakultet, Novi Sad

Autori: dr Dušan Adamović i prof. dr Zoran Zeković

[lead]Satureja montana L. (rtanjski čaj) – mogućnosti dobijanja prirodnih proizvoda za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji[/lead]

U poslednje vreme u svetu se posvećuje sve veća pažnja istraživanju začinskih i aromatičnih biljaka u cilju primene u prehrambenoj industriji, te za dobijanje različitih ekstrakata i farmakološki aktivnih supstanci. Gajenjem sorti sa visokim prinosom i sadržajem aktivnih materija dobija se kvalitetna sirovina, neophodna za proizvode na bazi lekovitog/aromatičnog bilja. Jedna od najinteresantnijih domaćih aromatičnih biljnih vrsta je Satureja montana L. (planinski čubar, rtanjski čaj). Kao zaštićena vrsta, Satureja montana je uvedena u proizvodnju i razrađen je novi sistem gajenja ove aromatične biljke, čijom primenom se ostvaruje visok prinos i kvalitet sirovine.

Agronomska i tehnološka istraživanja (Projekt TR31013) doprinela su proizvodnji različitih formi gotovih proizvoda korišćenjem domaće sirovine: klasični čaj i začin od suvog lista Satureja montana, etarsko ulje, tečni koncentrat (ekstrakt) za čaj, kao i ekstrakti dobijeni različitim postupcima ekstrakcije koji se mogu primeniti u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Postupkom savremenog metoda ekstrakcije (superkritična ekstrakcija), kao i klasičnim postupcima ekstrakcije dobijeni su tečni i suvi ekstrakti, koji kao dominantnu komponentu imaju fenolno jedinjenje karvakrol, koje ima izrazito baktericidno delovanje. Ovako dobijeni ekstrakti daju mogućnost formulisanja gotovih proizvoda u obliku kapsula i tableta, kao najšire primenjivanih oblika gotovih lekova.

Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia

Faculty of Technology, Novi Sad, Serbia

Authors: Dr Dušan Adamović and Prof. Dr Zoran Zeković

[lead]Satureja montana L. (MOUNTAIN SAVORY) – POSSIBILITIES OF PRODUCING NATURAL PRODUCTS FOR THE USE IN PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRY[/lead]
The scope of investigations of aromatic plants and spices has lately been widened worldwide, promoting their use as additives in the food industry and for extracts production and production of pharmacologically active substances. By growing varieties with high yield and content of active substances, high quality raw material is obtained for the production of medicinal/aromatic plants based products. One of the most intriguing Serbian aromatic plant species is the protected species Satureja montana L. which, in addition to its use as spice species, possesses antibiotic powers.

Satureja montana has been put into production and for that reason novel growing approaches ensuring high yield and high quality of raw material have been developed.

Agronomic and technological investigations (Project TR31013) of domestic plant raw material have resulted in production of various forms of end-products such as classical tea and spices obtained from dried leaves of Satureja montana, essential oil, liquid tea extract, as well as extracts produced by different extraction procedures that may be used in pharmaceutical and food industry. The application of a modern method of extraction (supercritical extraction) as well as classical extraction procedures led to liquid and dry extracts with a phenolic compound carvacrol as a dominant component possessing a distinct antibacterial action. Such obtained extracts offer the possibility of formulating end-products in the form of capsules and tablets as the most widely applicable forms of drugs.


NS SEME » Dr Adamović i prof. dr Zeković nagrađeni na 27. međunarodnom Tesla Festu